Algemene voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Iedere rechts- of natuurlijke persoon, die met Dinotra Social een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgena(a)m(en)
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening
Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan Dinotra Social om tegen betaling werkzaamheden te verrichten
Werkzaamheden: al datgene wat Dinotra Social ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, onderneemt c.q. doet maken en of ondernemen.
Netwerk: social media kanalen waarop wordt gepost.

 

Identiteit

Dinotra Social
Johanniterweg 50
6865 WJ Doorwerth

Telefoonnummer: (06) 14 77 56 08 (ma t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur)
E-mailadres: contact@dinotra.social
KvK nummer: 64304361

 

Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, leveringen en overeenkomsten tussen Dinotra Social en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Dinotra Social en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Dinotra Social en Opdrachtgever overeengekomen.
 • Door met Dinotra Social een overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten de door Dinotra Social gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • Dinotra Social behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.
  In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Dinotra Social. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dinotra Social, waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.

 

Overeenkomsten

 • Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Dinotra Social komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de overeenkomst ondertekend of op het moment dat Dinotra Social een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien Dinotra Social dit schriftelijk (op papier of per e-mail) heeft bevestigd.
 • Dinotra Social zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dinotra Social het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Dinotra Social is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

 

Honorarium

 • Partijen komen een vast honorarium overeen bij het tot stand komen van de overeenkomst.
 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dinotra Social, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Het honorarium is exclusief BTW in euro’s, tenzij anders is vermeld. Onder een dagdeel wordt verstaan: de door Dinotra Social gemaakte werkuren inclusief reistijd.

 • Dinotra Social is gerechtigd de verschuldigde kosten tussentijds te declareren.
 • Indien Dinotra Social met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dinotra Social niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 • Noodzakelijke reiskosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een opdracht door Dinotra Social worden uitgevoerd, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
  Wanneer reiskosten in rekening worden gebracht, wordt per uur het halve uurtarief berekend. Er wordt gebruik gemaakt van www.routenet.nl
 • De Opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door Dinotra Social in het kader van opdrachten rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Dinotra Social dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen.
 • Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
 • Dinotra Social verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de relatie ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

 

Betaling

 • Opdrachten worden meestal verstrekt door ondertekening en retournering van een door Dinotra Social opgestelde opdrachtverstrekking. Met het verstrekken van een opdracht gaat de Opdrachtgever een betalingsverplichting aan. Dit geldt ook voor persoonlijk, telefonisch en per e-mail verstrekte opdrachten.
 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de op de factuur aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dinotra Social op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Verplichtingen opdrachtgever

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Dinotra Social nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
  Zonder aanlevering van materiaal zal Dinotra Social de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren en blijft de Opdrachtgever gebonden aan het betalen van de afgesproken honorarium.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
  Dinotra Social ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 • Indien Dinotra Social op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de Arbowet en de beleidsregels opgenomen in de AI bladen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake Kantoren en Beeldschermwerkplek.

 

Het gebruik van netwerken

 • Voor het gebruik van de netwerken zijn de algemene voorwaarden van toepassing, aangevuld met wat in dit artikel wordt bepaald.
 • De Opdrachtgever geeft Dinotra Social toestemming berichten te plaatsen op de netwerken zonder vooraf af te stemmen.
 • De Opdrachtgever geeft Dinotra Social toestemming om met de inloggegevens de netwerken te beheren.
 • Dinotra Social kan niet garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dat de netwerken niet worden gehackt.
 • Dinotra Social heeft te alle tijde het recht om een aanmelding of de koop van een pakket via de website te weigeren.
 • Dinotra Social heeft te alle tijde het recht de overeenkomst per direct te beëindigen wanneer de Opdrachtgever pornografische, racistische of andere aanstotende of misleidende informatie in een campagne inzet.

 

Aansprakelijkheid

 • Dinotra Social is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Dinotra Social onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 • Dinotra Social is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever geeft toestemming aan Dinotra Social om materiaal zonder goedkeuring vooraf, te plaatsen op het (de) netwerk(en). Bij twijfel zal Dinotra Social eerst contact zoeken met Opdrachtgever.
 • Mocht er een fout blijken te zitten in de geplaatste berichten op het (de) netwerk(en), dan is Dinotra Social niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die hiervan het gevolg kan zijn.

 

Opzegging

 • Opzegging van de overeenkomst geschiedt schriftelijk, met één (1) maand opzegtermijn.
  De opzegging van 1 maand, met als ingangsdatum de eerste van de nieuwe maand. Schakelpunt ligt op de 15e van de maand. Voorbeeld 1: opzegging ontvangen per 15 januari. De samenwerking zal dan eindigen per 1 maart. Voorbeeld 2: opzegging ontvangen per 1 januari. De samenwerking zal dan eindigen per 1 februari.

 

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

 

Persoonsregistratie

 • Door het aangaan van een overeenkomst met Dinotra Social wordt aan Dinotra Social toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens en inloggegevens van de netwerken en zullen deze uitsluitend worden gebruikt voor haar eigen activiteiten.

 

Beschikbaarheid van bestanden

 • Dinotra Social archiveert digitale en andere bestanden. Mochten bestanden beschadigd raken, verloren gaan of om een andere reden niet meer beschikbaar of bruikbaar zijn, dan is Dinotra Social niet aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg kan zijn.

 

Webcare

 • Webcare vindt plaats op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, van 08.30 uur tot 17.00 uur. Uitbreiding naar weekenden is mogelijk.
 • Wanneer Dinotra Social geen antwoord weet op een vraag van een (potentiële) klant, zal eerst contact met Opdrachtgever worden opgenomen.

 

Snapchat

 • Dinotra Social is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van foto’s en video’s van personen die hier vooraf geen toestemming voor hebben gegeven.

 

Snapchat for 1 Day

 • Dinotra Social is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van foto’s en video’s van personen die hier vooraf geen toestemming voor hebben gegeven.
 • Snapchat for 1 Day wordt via het Snapchat account van Dinotra Social gepubliceerd.
 • Op verzoek kan de Snapchatstory worden opgeslagen en door de opdrachtgever hergebruikt worden voor op social media kanalen van de opdrachtgever zelf.
 • Dinotra Social kan niet aansprakelijk worden gesteld, zie Aansprakelijkheid van de Algemene voorwaarden Dinotra Social.

 

Social media Live report

 • Dinotra Social is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van foto’s of video’s van personen die hier vooraf geen toestemming voor hebben gegeven.

 

 

Workshop GO/ NO GO

 • Bij minimaal 5 deelnemers zal een workshop doorgaan, met uitzondering van één locatie waarbij minimaal 8 deelnemers aanwezig behoren te zijn. Tenzij anders wordt gecommuniceerd.
 • Afhankelijk van de weersomstandigheden en bepaalde locatie, zal de workshop wel of niet doorgaan. Dit zal altijd worden gecommuniceerd met de deelnemers middels e-mail en/ of WhatsApp en/ of SMS.
 • Er geldt een maximum aantal deelnemers afhankelijk van de locatie. Dit zal per workshop worden gecommuniceerd.
  Bij een hoger aantal vooraf afgesproken deelnemers, zal een passende locatie worden gezocht.

 

Aansprakelijkheid Workshop

 • Dinotra Social is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade. Zo ook niet bij geleden verlies of gederfde winst of gevolgschade van welke aard dan ook, alsook materiele schade of verlies, als gevolg van het volgen van de workshop.

 

Privacy Workshops

 • Dinotra Social zal zorgdragen dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.
 • De gegevens zal door Dinotra Social alleen gebruikt worden voor het versturen van
  – deelname bevestiging van de workshop
  – facturering
  – het versturen van informatie
  – het versturen van een evaluatie formulier
  – uitnodiging van interessante workshops of andere door Dinotra Social georganiseerde activiteiten

 

Klachten

 • Bij eventuele klachten behoren deze allereerst voorgelegd te worden aan Dinotra Social, opdat partijen eerst gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

 

Inschrijving Workshop

 • Inschrijvingen vinden altijd online plaats, te weten via de website www.dinotra.social en de dan geldende website van het inschrijfformulier of via e-mail: contact@dinotra.social
 • Per e-mail ontvangt de deelnemer een bevestiging van de aanvraag. Dit betreft geen definitieve inschrijving.
 • Definitieve inschrijving zal plaats vinden na de ontvangen betaling aan Dinotra Social, te weten 7 werkdagen vóór de datum van de workshop. Deelnemer zal dan een bevestiging per e-mail ontvangen.
 • De deelnemer gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dinotra Social na aanmelding via desbetreffend inschrijfformulier.

 

Inschrijving Workshop annuleren

 • Het annuleren van deelname aan een workshop kan alleen via e-mailadres contact@dinotra.social
 • Annuleren met recht op 100% restitutie van betaling kan alleen
  – 14 werkdagen vóór de datum van desbetreffende workshop
  – mail met annulering dient uiterlijk vóór 16.00 uur binnen te zijn bij Dinotra Social op de 14e werkdag zoals in de uitleg hiervoor gegeven
 • Annuleren met recht op 50% restitutie van betaling kan alleen
  – 7 werkdagen vóór de datum van desbetreffende workshop
  – mail met annulering dient uiterlijk vóór 16.00 uur binnen te zijn bij Dinotra Social op de 7e werkdag zoals in de uitleg hiervoor gegeven
 • Er zal geen restitutie plaatsvinden wanneer
  – annulering niet volgens bovengenoemde voorwaarden is ontvangen door Dinotra Social
  – wanneer deelnemer niet komt opdagen op de dag van de workshop
  – wanneer deelnemer niet op tijd is gearriveerd en de workshop al van start is gegaan (betreft locatie rondvaartboot)

 

Workshop annuleren

 • Door onvoorziene omstandigheden vanuit Dinotra Social kan een workshop worden geannuleerd
 • Bij minder dan 5 aanmeldingen, zal de workshop worden geannuleerd
 • Dinotra Social zal bij annulering spoedig 1 oplossing kiezen uit onderstaande opties en deze aanbieden aan de deelnemers
  – zelfde locatie + nieuwe datum en tijd
  – andere locatie + zelfde datum en tijd
  – andere locatie + nieuwe datum en tijd
 • Er vindt geen restitutie plaats

 

Beeldmateriaal

 • Tijdens de workshop kunnen de volgende activiteiten plaatsvinden waarmee elke deelnemer akkoord gaat. Dit materiaal wordt gebruikt als promotie materiaal op de social media kanalen van Dinotra Social en op www.dinotra.social
  – video opnames worden gemaakt
  – live uitzendingen via social media
  – foto’s

Op elk beeldmateriaal berust auteursrecht. Hergebruik van dit materiaal in breedste zin van het woord is niet zonder toestemming van Dinotra Social toegestaan.

 

Toepasselijk recht

 • Op alle overeenkomsten, facturen, offertes en pakketten is het Nederlandse recht van toepassing.